Terminology

Chúc năng thuật ngữ chuyên ngành
Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Objective function
Objective function - Hàm mục tiêu
Các biến số phụ thuộc mà chúng ta cố gắng cực tiểu hóa. Nó có thể là hàm của các biến thiết kế (khi ta thay đổi giá trị của các biến thiết kế có thể thay đổi giá trị của hàm mục tiêu). Trong một ví dụ về beam, tổng trọng lượng của beam có thể là hàm mục tiêu (được tối thiểu hóa). Chúng ta có thể chỉ có một hàm mục tiêu trong bài toán tối ưu hóa của ANSYS.
ODE system (Ordinary differential equat

Hệ phương trình vi phân thường

Optimization database
Optimization database - Cơ sở dữ liệu tối ưu hóa
Bao gồm môi trường tối ưu hóa hiện tại, bao gồm sự định nghĩa các biến tối ưu, các tham biến, tất cả các đặc điểm tối ưu hóa, và bao gồm tất cả các thiết lập thiết kế. Cơ sở dữ liệu này có thể được ghi lại (tới jobname.opt) hoặc khôi phục tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình tối ưu.
Optimization iteration
Optimization iteration - Các vòng lặp tối ưu hóa
Một hoặc nhiều vòng lặp mà tại đó kết quả tại thiếp lập thiết kế mới. Về cơ bản, một vòng chạy tương đường với một vòng lặp, tuy nhiên, cho phương pháp “first order”, một vòng chạy có thể bao gồm nhiều vòng lặp.
Optimization variables
Optimization variables - Các biến tối ưu hóa
Nói chung là các biến thiết kế, biến trạng thái và hàm mục tiêu. Trong tối ưu hóa của ANSYS, những biến này được miêu tả bởi các giá trị cho người dùng định nghĩa (tham biến). Chúng ta phải chỉ định tham biến nào trong mô hình là biến thiết kế, tham biến nào là biến trạng thái, và cái nào là hàm mục tiêu.
Orthopedic
Chỉnh hình
Outflow
Tên một loại điều kiện biên trong ANSYS Fluent được sử dụng để mô hình hóa dòng ra, nơi mà áp suất và vận tốc cụ thể của dòng không được biết trước khi giải bài toán dòng. Điều kiện biên này thích hợp cho dòng ra gần với một điều kiện đã phát triển đầy đủ, khi điều kiện biên outflow giả thiết gradient pháp tuyến bằng không cho tất cả các biến dòng trừ áp suất. Điều kiện biên này không thích hợp cho tính toán dòng nén được.
Outlet vent
Được sử dụng để mô hình hóa một ống ra với hệ số tổn thất và áp suất nhiệt độ tĩnh môi xung quanh (dòng xả) đã xác định.
Overall weight
Trọng lượng tổng thể / Trọng lượng toàn bộ
Trọng lượng toàn bộ của xe gồm trọng lượng bản thân xe cộng với trọng lượng hàng theo thiết kế
Solutions
  • Prev
Simulation Solution for Car Crash
Simulation Solution for Noise analysis of gear transmission system
Simulation Solution to Aeroelastic Stability problem of Suspension bridge
Solution for the Harmonic Vibration Test with Base Excitation
Solution for the modal analysis
Simulation of 3D Unsteady Multi-phase Flow in Flushing process with fake poop of a Siphonic Toilet

CONTACT

BUSINESS OFFICE:
C2, Lo 20, DTM Dinh Cong, Hoang Mai Dist., Hanoi, VietNam
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-4)39 727 464
Email: info@advantech.vn

TECHNICAL SUPPORT:
Email: support@advantech.vn

Full Name
E-Mail

FOLLOW US