Mesh

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Mesh
Lưới

Một tập hợp các điểm và phần tử được kết nối với nhau thành một mạng lưới (network). Mesh cũng được gọi là Grid. Mỗi phần tử hoặc điểm lưới sẽ giữ một lời giải cục bộ của các phương trình tùy thuộc vào phương pháp rời rạc hóa.

Solutions
  • Prev
Simulation Solution for Car Crash
Simulation Solution for Noise analysis of gear transmission system
Simulation Solution to Aeroelastic Stability problem of Suspension bridge
Solution for the Harmonic Vibration Test with Base Excitation
Solution for the modal analysis
Simulation of 3D Unsteady Multi-phase Flow in Flushing process with fake poop of a Siphonic Toilet

CONTACT

BUSINESS OFFICE:
C2, Lo 20, DTM Dinh Cong, Hoang Mai Dist., Hanoi, VietNam
Tel: (84-24)39 727 464 Fax: (84-4)39 727 464
Email: info@advantech.vn

TECHNICAL SUPPORT:
Email: support@advantech.vn

Full Name
E-Mail

FOLLOW US